Vytvoriť faktúru

ELVOD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELVOD
IČO 31402968
DIČ 2020307124
IČ DPH SK2020307124
Dátum vzniku 25 Septembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ELVOD
Nevädzová 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 572 652 €
Zisk -307 807 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232196442
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,936,662
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 892,557
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,575
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,575
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 853,982
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 140,062
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 360,702
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 353,218
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,043,087
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,024,907
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 373,210
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 373,210
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,093
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 650,604
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,180
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 179
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,001
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,018
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,018
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,936,662
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,379
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,118,124
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,118,124
A.II. Emisné ážio (412) 26,696
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 223,625
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 223,625
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 5,832
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 5,832
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,019,091
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,019,091
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -307,807
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,889,283
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 226,200
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 215,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,046
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,154
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,537,311
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,462,311
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,462,311
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,411
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,037
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,079
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,681
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,792
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,013
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,013
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 123,759
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 572,652
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 58,831
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 100,826
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 410,995
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 784,021
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 49,114
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,114
D. Služby (účtová skupina 51) 83,033
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 34,553
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,346
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,500
4. Sociálne náklady (527, 528) 707
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,223
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,463
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,463
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 168,125
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 418,396
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -211,369
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,396
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87,957
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 49,310
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 6,355
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 6,355
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31,329
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31,329
XII. Kurzové zisky (663) 963
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 183,435
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 162,577
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -1,200
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,428
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,428
O. Kurzové straty (563) 1,100
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,530
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -95,478
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -306,847
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -307,807
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016