Vytvoriť faktúru

SPA-NOVUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPA-NOVUM
IČO 31403166
Dátum vzniku 04 Októbra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SPA-NOVUM
96271
Dudince
Finančné informácie
Tržby a výnosy 81 100 €
Zisk -167 908 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,667,655
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,454,556
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,454,556
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 88,155
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,347,034
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,367
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 213,099
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 203,858
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 202,613
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,613
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,245
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,241
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 856
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,385
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,667,655
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,689,062
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.II. Emisné ážio (412) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,557,667
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 940,493
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,498,160
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -167,908
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,356,672
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,017,101
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,018,061
12. Odložený daňový záväzok (481A) -960
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 292,399
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 47,022
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,847
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,847
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,215
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 45
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 45
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 78,600
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 81,100
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 78,600
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,787
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,292
D. Služby (účtová skupina 51) 95,910
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,140
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 123,441
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 123,441
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -150,687
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -24,602
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,222
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,916
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 16,916
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 306
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,221
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -167,908
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -167,908
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016