Vytvoriť faktúru

BIEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BIEN
IČO 31403191
Dátum vzniku 29 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIEN
Leopoldov majer 17/8363
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 336 €
Zisk 7 620 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243640002
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 101,254
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,850
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,850
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,850
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,404
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,679
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,777
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,777
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,902
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70,725
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,920
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 101,254
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,377
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 77,454
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 77,454
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,620
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,877
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,877
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,724
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,724
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 153
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 73,726
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 71,336
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 70,607
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 729
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,497
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,546
D. Služby (účtová skupina 51) 47,955
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,445
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,010
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,411
4. Sociálne náklady (527, 528) 24
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 200
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,618
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,618
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 733
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,839
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,106
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,390
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 390
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 390
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,000
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,000
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,157
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,537
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,537
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,620
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016