Vytvoriť faktúru

BERG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BERG
IČO 31403301
DIČ 2020819394
IČ DPH SK2020819394
Dátum vzniku 02 Októbra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BERG
Mariánska 11
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 302 €
Zisk 7 468 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249512420
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 268,958
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 212,374
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 212,374
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 168,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,939
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,266
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,664
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,860
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,860
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 804
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,602
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 217
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,385
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 318
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 207
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 111
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 268,958
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 258,758
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 398,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 398,400
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,425
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,425
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -163,535
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -163,535
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,468
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,200
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,750
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,750
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,390
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,691
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,691
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 967
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,732
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,060
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,060
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,602
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 41,302
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,602
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,700
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,406
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,908
D. Služby (účtová skupina 51) 8,873
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,530
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,176
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,176
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 919
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,896
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,821
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,472
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,131
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,131
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,341
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,429
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,468
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016