Vytvoriť faktúru

Vydavateľstvo TATRAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vydavateľstvo TATRAN
IČO 31403328
DIČ 2020307179
IČ DPH SK2020307179
Dátum vzniku 06 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vydavateľstvo TATRAN
Klariská 16
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 887 041 €
Zisk 88 570 €
Aktíva 668 327 €
Vlastný kapitál 169 337 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254435777, +421254435849
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 862,359
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,507
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,907
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,738
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 169
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,600
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,600
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 818,603
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45,784
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,784
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 550,172
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 538,497
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 538,497
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,817
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,858
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 222,647
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39,233
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 183,414
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,249
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 10,249
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 862,359
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 291,594
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,967
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,967
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,030
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,030
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 188,027
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 188,027
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,570
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 570,765
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,907
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,788
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 119
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 563,858
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 160,330
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160,330
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 330,013
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,607
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 521
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,683
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,704
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 882,587
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 887,041
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 882,587
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,454
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 774,874
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 280,428
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,864
D. Služby (účtová skupina 51) 384,794
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,587
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,380
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,183
4. Sociálne náklady (527, 528) 24
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 868
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,695
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,695
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,638
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 112,167
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 199,501
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,429
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 19
XII. Kurzové zisky (663) 6,410
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,422
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,516
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,516
O. Kurzové straty (563) 1,301
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,605
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,007
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 114,174
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,604
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,604
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 88,570
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017