Vytvoriť faktúru

SLAVIA CAPITAL Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLAVIA CAPITAL Group
IČO 31403387
DIČ 2020477910
IČ DPH SK2020477910
Dátum vzniku 09 Októbra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLAVIA CAPITAL Group
Mostová 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 574 192 €
Zisk 1 704 299 €
Aktíva 106 286 809 €
Vlastný kapitál 44 704 372 €
Kontaktné informácie
Email slavia@slaviacapital.com
Phone(s) 0259317110
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 93,652,687
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,005,604
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,893
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 4,893
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 41,336
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 41,336
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 20,959,375
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,530,855
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 4,750,819
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 2,992,602
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 685,099
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,646,911
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,120,146
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,120,146
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,388,669
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,388,669
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,431,998
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,771,740
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,391,737
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,380,003
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4,806,108
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 249,786
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,604,364
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 36,554,732
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 14,062,318
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 22,492,390
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 24
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,151,366
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,342
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,145,024
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 172
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 172
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,652,687
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,881,301
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 30,000,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,526,294
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,526,294
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -13,050,367
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -13,050,367
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,701,075
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,701,075
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,704,299
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,770,273
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,080,186
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,421,623
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 194,302
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 1,086,070
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 11,375,627
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,524,125
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,442,735
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,637,205
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,805,530
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 61,640
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,537
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,637
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,302
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,274
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,528
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,528
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,000,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 26,162,434
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,113
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,113
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,774,645
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,574,192
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 71,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,703,645
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 255,230
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 544,317
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,882,951
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,450
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 2,805,859
D. Služby (účtová skupina 51) 1,249,010
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 120,336
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 87,644
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,849
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,843
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,877
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 816
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 816
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 189,519
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 190,840
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321,244
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,308,759
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,281,674
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103,122,578
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 94,300,846
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,530,050
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 1,671
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 1,528,379
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 2,100,652
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 1,011
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 802,309
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 1,297,332
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 798,374
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 798,364
XII. Kurzové zisky (663) 194,202
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 62,841
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,135,613
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 99,150,519
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 94,305,648
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 446,844
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,712,127
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 219,976
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,492,151
O. Kurzové straty (563) 302,852
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 383,048
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,972,059
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,663,300
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -40,999
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,897
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -43,896
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,704,299
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016