Vytvoriť faktúru

itelligence Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno itelligence Slovakia
IČO 31403646
DIČ 2020355018
IČ DPH SK2020355018
Dátum vzniku 29 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo itelligence Slovakia
Prievozská 4/C
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 801 663 €
Zisk -243 861 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220911111, 20911222
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 755,455
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,195
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,195
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,445
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,750
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 673,691
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 517,359
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 373,782
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 366,182
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 140,612
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,965
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 156,332
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,488
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 147,844
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 56,569
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 56,569
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 755,455
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -68,036
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 371,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 371,772
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 318
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 79,548
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 79,548
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -21,409
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -21,409
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -254,404
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,067,835
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,322,239
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -243,861
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 779,701
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,318
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25,318
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 665,266
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 479,913
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,103
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 411,810
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 59,277
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 78,174
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46,343
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,559
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 89,117
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 54,390
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,727
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 43,790
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 18,443
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 25,347
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,802,469
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,801,663
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66,600
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,708,762
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,581
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 720
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,030,129
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 60,300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,459
D. Služby (účtová skupina 51) 793,763
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,086,686
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 735,434
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 327,403
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,849
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,167
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,673
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,673
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 18,808
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,273
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -228,466
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 880,840
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 808
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 602
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 602
XII. Kurzové zisky (663) 206
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,293
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 806
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 88
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 718
O. Kurzové straty (563) 1,435
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,052
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,485
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -240,951
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,910
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,910
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -243,861
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.03.2016