Vytvoriť faktúru

Data Image - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Data Image
IČO 31403735
DIČ 2020326462
IČ DPH SK2020326462
Dátum vzniku 12 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Data Image
Suchá 39
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 654 €
Zisk 6 292 €
Aktíva 12 264 €
Vlastný kapitál 408 €
Kontaktné informácie
Email dataimage@dataimage.sk
Phone(s) 0254651497, 0905597283
Mobile phone(s) 0905597283
Fax(es) 0254651498
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,855
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,375
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 57
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 57
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,011
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,011
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,011
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,307
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 429
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,878
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,480
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 14
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,855
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,700
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,895
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,242
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -41,137
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,292
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,155
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 206
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 206
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,449
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 684
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 684
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 811
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 394
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,560
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,654
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,654
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,654
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,290
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,636
D. Služby (účtová skupina 51) 14,171
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,678
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,809
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,405
4. Sociálne náklady (527, 528) 464
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,758
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,758
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,364
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,847
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XII. Kurzové zisky (663) 51
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163
O. Kurzové straty (563) 25
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 138
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,252
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,292
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015