Vytvoriť faktúru

CELIMED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CELIMED
IČO 31403751
DIČ 2020338441
IČ DPH SK2020338441
Dátum vzniku 12 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELIMED
Rybničná 36/H
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 401 442 €
Zisk 255 815 €
Aktíva 2 448 314 €
Vlastný kapitál 2 213 578 €
Kontaktné informácie
Email info@celimed.sk
Webová stránka http://www.celimed.sk
Phone(s) +421244872010, +421244871457
Mobile phone(s) +421915736143
Fax(es) 0244871457, 0244872010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,196,226
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 683,330
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 683,330
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 148,455
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 506,685
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,190
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,509,350
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 583,909
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,566
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 580,343
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 34,138
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 622
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 622
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33,516
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 527,228
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 469,667
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,667
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,622
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,375
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,564
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 364,075
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,198
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 362,877
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,546
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,546
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,196,226
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,066,098
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,049
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,049
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 355,068
2. Ostatné fondy (427, 42X) 355,068
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,445,194
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,445,194
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 255,815
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,128
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,471
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,053
12. Odložený daňový záväzok (481A) 418
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 9,956
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 9,956
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 99,811
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,108
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,108
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,105
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,333
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,593
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,672
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,890
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,784
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,402,964
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,401,442
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,348,178
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 49,322
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,942
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,066,749
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,476,561
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 57,469
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 327
D. Služby (účtová skupina 51) 138,875
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 326,865
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 237,891
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 80,592
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,382
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,410
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 52,085
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 52,085
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -878
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,035
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 334,693
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 724,268
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,094
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 891
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 891
XII. Kurzové zisky (663) 1,203
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,793
O. Kurzové straty (563) 1,201
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,592
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -699
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 333,994
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 78,179
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 74,895
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,284
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 255,815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31403751 DIČ: 2020338441 IČ DPH: SK2020338441
 • Sídlo: CELIMED, Rybničná 36/H, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dana Mlčáková Stupavská 23 Bratislava 831 06 12.10.1995
  Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika 15.09.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dana Mlčáková 2 324 € (33.3%) Stupavská 23 Bratislava 831 06
  Libor Lipenský 2 324 € (33.3%) Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika
  Milan Černý 2 324 € (33.3%) Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.09.2011Nové sidlo:
   Rybničná 36/H Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Dana Mlčáková Stupavská 23 Bratislava 831 06
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem 400 07 Česká republika
   14.09.2011Zrušené sidlo:
   Hagarova 4 Bratislava 831 52
   Zrušeny spoločníci:
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Linda Matejková Severná 1511/24 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 11.09.2002
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Linda Matejková Severná 1511/24 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 11.09.2002
   30.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Linda Matejková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   04.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Linda Matejková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   03.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Linda Mlčáková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   03.02.2003Nové sidlo:
   Hagarova 4 Bratislava 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   Linda Mlčáková Kadnárova 59 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.09.2002
   02.02.2003Zrušené sidlo:
   Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Milan Černý Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Milan Černý Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   04.02.1998Nové sidlo:
   Tbiliská 6 Bratislava 831 06
   03.02.1998Zrušené sidlo:
   Roľnícka 109 Bratislava 831 07
   13.01.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Milan Černý Palachova 27 Ústí nad Labem Česká republika
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Libor Lipenský Neštenická 724/23 Ústí nad Labem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Cígeľská 2 Bratislava
   12.01.1997Zrušeny spoločníci:
   CELIMED spol. s r.o. IČO: 47 307 820 Pasteurova 9 Ústí nad Labem Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.10.1995Nové obchodné meno:
   CELIMED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Roľnícka 109 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   CELIMED spol. s r.o. IČO: 47 307 820 Pasteurova 9 Ústí nad Labem Česká republika
   Dana Mlčáková Cígeľská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dana Mlčáková Stupavská 23 Bratislava 831 06