Vytvoriť faktúru

DataInPharm - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DataInPharm
IČO 31403832
DIČ 2020935466
Dátum vzniku 13 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DataInPharm
Stromová 13
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 150 €
Zisk 60 408 €
Aktíva 66 045 €
Vlastný kapitál 55 891 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 25,750
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 25,750
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,444
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40,427
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 66,194
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,237
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,080
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,080
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,425
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,676
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 60,408
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 957
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 25
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 932
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 452
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 150
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 150
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 809
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 786
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -659
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -636
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 61,622
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 61,621
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 75
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 61,547
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 60,888
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 60,408
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31403832 DIČ: 2020935466
 • Sídlo: DataInPharm, Stromová 13, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PharmDr. Peter Matejka Hálova 4 Bratislava-Petržalka 851 01 01.12.2005
  Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07 01.06.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PharmDr. Peter Matejka 1 770 € (25%) Hálova 4 Bratislava-Petržalka 851 01
  Mgr. Jan Dítě 1 770 € (25%) Palkovičova 245/15 Bratislava-Ružinov 821 08
  Mgr. Igor Minarovič, PhD. 1 770 € (25%) Čadca 022 04
  PharmDr. Peter Stanko 1 770 € (25%) Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.12.2014Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava-Nové Mesto 831 01
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Peter Matejka Hálova 4 Bratislava-Petržalka 851 01
   Mgr. Jan Dítě Palkovičova 245/15 Bratislava-Ružinov 821 08
   Mgr. Igor Minarovič , PhD. Hurbanova 160/D Čadca 022 04
   PharmDr. Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Peter Matejka Hálova 4 Bratislava-Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2005
   15.12.2014Zrušené sidlo:
   Hálova 4 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Dítě Eötvösova 2377/53 Komárno 945 01
   Peter Matejka Kalinčiakova 25 Bratislava 831 04
   Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07
   Igor Minarovič Hurbanova 160/D Čadca 022 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Matejka Kalinčiakova 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2005
   14.07.2006Nové sidlo:
   Hálova 4 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   školiaca činnosťv rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacich podujatí
   marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Stanko Záhradnícka 18 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.06.2006
   13.07.2006Zrušené sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Gáal Osuského 3 Bratislava
   23.12.2005Nové obchodné meno:
   DataInPharm s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ján Dítě Eötvösova 2377/53 Komárno 945 01
   Peter Matejka Kalinčiakova 25 Bratislava 831 04
   Igor Minarovič Hurbanova 160/D Čadca 022 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Matejka Kalinčiakova 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2005
   22.12.2005Zrušené obchodné meno:
   EPM INVEST spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   chov exotického vtáctva
   poradenstvo k chovu exotického vtáctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Gáal Osuského 3 Bratislava
   Ing. Milan Gáal Tilgnerova 16 Bratislava
   JUDr. Peter Vároši Gessayova 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gáal Tilgnerova 16 Bratislava
   JUDr. Peter Vároši Gessayova 47 Bratislava
   18.01.2000Nové obchodné meno:
   EPM INVEST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Gáal Osuského 3 Bratislava
   Ing. Milan Gáal Tilgnerova 16 Bratislava
   JUDr. Peter Vároši Gessayova 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Gáal Osuského 3 Bratislava
   Ing. Milan Gáal Tilgnerova 16 Bratislava
   JUDr. Peter Vároši Gessayova 47 Bratislava
   17.01.2000Zrušené obchodné meno:
   EXOCHOV, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čermák Beňadická 13 Bratislava
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava
   Ľubomíra Kovalčíková Vígľašská 9 Bratislava
   Pavel Mokoš Brodská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava
   13.10.1995Nové obchodné meno:
   EXOCHOV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 17 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   chov exotického vtáctva
   poradenstvo k chovu exotického vtáctva
   Noví spoločníci:
   Jozef Čermák Beňadická 13 Bratislava
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava
   Ľubomíra Kovalčíková Vígľašská 9 Bratislava
   Pavel Mokoš Brodská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Chorvát Jasovská 17 Bratislava