Vytvoriť faktúru

AWAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AWAS
IČO 31403930
DIČ 2020338463
IČ DPH SK2020338463
Dátum vzniku 16 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AWAS
Borská 3
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 572 881 €
Zisk 68 668 €
Aktíva 200 308 €
Vlastný kapitál 68 995 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265423751, +421265412096, +421265444365, +421265444366
Fax(es) 0265412096, 0265423751
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 40,633
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 40,633
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 39,012
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 255,077
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 87,590
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,098
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 92,291
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 295,710
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 134,947
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 58,976
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 68,668
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 160,763
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 191
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 154,996
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,200
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,840
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 23,951
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,005
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,576
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 572,881
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 392,812
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 176,485
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -152
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,045
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 491
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 483,093
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 231,849
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 86,306
C. Služby (účtová skupina 51) 102,335
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,145
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,087
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,816
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 778
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,777
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 89,788
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 149,700
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 460
N. Kurzové straty (563) 89
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 371
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -454
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 89,334
P. Daň z príjmov (591, 595) 20,666
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 68,668
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016