Vytvoriť faktúru

P.M.M. SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno P.M.M. SK
IČO 31403972
Dátum vzniku 17 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P.M.M. SK
Zámocké schody 2/A
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 111 730 €
Zisk 13 984 €
Vlastný kapitál -87 160 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 183,900
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 84,954
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 84,954
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 60,733
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 24,221
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,085
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 91,298
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 85,114
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,114
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 119
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,065
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,787
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 40
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,747
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,861
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 201
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 183,900
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -90,021
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -110,645
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -110,645
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,984
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,921
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 357
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 357
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 148,551
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,994
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,994
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 115,803
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,450
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 125,013
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 83,879
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 111,730
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 83,879
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,075
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,776
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,550
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,813
D. Služby (účtová skupina 51) 48,307
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 397
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 300
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 97
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 757
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,173
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,173
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,323
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,780
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,180
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,759
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 236
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 236
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -236
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,944
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,984
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017