Vytvoriť faktúru

Ferrora resources - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ferrora resources
IČO 31404227
DIČ 2020837907
IČ DPH SK2020837907
Dátum vzniku 23 Októbra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Ferrora resources
Mudroňova 26
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 380 377 €
Zisk -47 615 €
Aktíva 1 670 987 €
Vlastný kapitál 144 629 €
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,073,143
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 434,488
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 434,488
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 391,667
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,821
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,609,235
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 95
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 95
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,609,103
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 263,594
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,005
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,589
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,628
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,291,881
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 29,420
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 196
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 29,224
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,073,143
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,417
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 108,512
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 122,432
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,920
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,615
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,975,726
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,528
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 153
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 31,375
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 85,056
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,561,677
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,537,669
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,115,994
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421,675
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,169
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,655
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,165
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,202
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,202
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201,532
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 91,731
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,027,074
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,380,377
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 891,850
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 135,224
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 353,303
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,392,673
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 280,008
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,176
D. Služby (účtová skupina 51) 614,913
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,809
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,617
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,050
4. Sociálne náklady (527, 528) 142
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,207
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,263
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,263
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 359,297
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,296
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,977
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,534
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,400
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,400
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,534
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -44,830
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,785
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -95
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,615
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016