Vytvoriť faktúru

OAC Zlaté Piesky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OAC Zlaté Piesky
Stav Zrušená
IČO 31404570
DIČ 2020338639
Dátum vzniku 27 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OAC Zlaté Piesky
Piaristická 44
91101
Trenčín
Finančné informácie
Zisk -2 709 €
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,590
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,484,208
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,080,997
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,185
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,495,798
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,493,897
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,580,031
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,580,031
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 110,381
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -193,804
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,711
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,901
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,901
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,416
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,010
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19
C. Služby (účtová skupina 51) 1,569
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 333
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,010
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,588
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 6
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 225
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 1
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 224
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -219
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,229
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,709
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
Files
4162290.tif
Dátum aktualizácie údajov: 20.08.2015
 • IČO:31404570 DIČ: 2020338639
 • Sídlo: OAC Zlaté Piesky, Piaristická 44, 91101, Trenčín
 • Dátum vzniku: 27 Októbra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.10.2012Nové sidlo:
   Piaristická 44 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Irena Ježíková Márie Turkovej 3/1727 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 13.09.2012
   10.10.2012Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská č.súp. 3060 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Korim 264 Cinobaňa 985 22 Vznik funkcie: 28.11.2007
   22.12.2007Noví spoločníci:
   FAIR LIFE s.r.o. Hurbanova 13 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Korim 264 Cinobaňa 985 22 Vznik funkcie: 28.11.2007
   21.12.2007Zrušeny spoločníci:
   BEST finance, s.r.o. Kragujevská 398 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Kmecíková Lesná 248/32 Zbyňov 013 19 Vznik funkcie: 27.06.2006
   24.01.2007Noví spoločníci:
   BEST finance, s.r.o. Kragujevská 398 Žilina 010 01
   23.01.2007Zrušeny spoločníci:
   VÁHOSTAV - SK, a.s. IČO: 31 356 648 Hlinská 40 Žilina
   28.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Kmecíková Lesná 248/32 Zbyňov 013 19 Vznik funkcie: 27.06.2006
   27.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Kmecíková Gaštanová 3086/37 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 27.06.2006
   19.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Kmecíková Gaštanová 3086/37 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 27.06.2006
   18.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Kopecký Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.01.2005
   Margita Kullačová Nábrežná 10 Nové Zámky Vznik funkcie: 13.01.2000
   25.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Kopecký Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.01.2005
   24.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buňák Gabajova 5 Žilina Vznik funkcie: 09.10.2001
   RNDr. Ján Kato Labská 368/1 Zohor Vznik funkcie: 04.06.2003
   09.12.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Kato Labská 368/1 Zohor Vznik funkcie: 04.06.2003
   08.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Štrauch E. Necseya 2 Žilina Vznik funkcie: 09.10.2001
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buňák Gabajova 5 Žilina Vznik funkcie: 09.10.2001
   Margita Kullačová Nábrežná 10 Nové Zámky Vznik funkcie: 13.01.2000
   Ing. Ján Štrauch E. Necseya 2 Žilina Vznik funkcie: 09.10.2001
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buňák Gabajova 5 Žilina
   Margita Kullačová Nábrežná 10 Nové Zámky
   Ing. Ján Štrauch E. Necseya 2 Žilina
   14.11.2002Nové sidlo:
   Stará Vajnorská č.súp. 3060 Bratislava 831 04
   13.11.2002Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská č.súp. 3460 Bratislava 831 04
   31.10.2001Noví spoločníci:
   VÁHOSTAV - SK, a.s. IČO: 31 356 648 Hlinská 40 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Buňák Gabajova 5 Žilina
   Ing. Ján Štrauch E. Necseya 2 Žilina
   30.10.2001Zrušeny spoločníci:
   VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420 Hlinská 40 Žilina 011 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Čižmár Oravská 1 Žilina
   19.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Čermák , CSc. Gabajova 16 Žilina
   16.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Margita Kullačová Nábrežná 10 Nové Zámky
   15.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kopecký Krížna 1 Nové Zámky
   21.09.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420 Hlinská 40 Žilina 011 18
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Čermák , CSc. Gabajova 16 Žilina
   20.09.1999Zrušeny spoločníci:
   VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420 Hlinská 40 Žilina 011 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Branislav Sališ Bajzova 2419/B Žilina
   05.09.1997Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kopecký Krížna 1 Nové Zámky
   27.09.1996Noví spoločníci:
   VÁHOSTAV, a.s. IČO: 31 561 420 Hlinská 40 Žilina 011 18
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Čižmár Oravská 1 Žilina
   Ing. Branislav Sališ Bajzova 2419/B Žilina
   26.09.1996Zrušeny spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286 Nám.1.mája 6 Bratislava 811 06
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokrásková 10 Bratislava
   Ing. Bohuslav Horváth Strmé sady 18 Bratislava 841 01
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava
   02.09.1996Nové obchodné meno:
   OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská č.súp. 3460 Bratislava 831 04
   01.09.1996Zrušené obchodné meno:
   BYTOČ - OAC, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   15.05.1996Noví spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286 Nám.1.mája 6 Bratislava 811 06
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Horváth Strmé sady 18 Bratislava 841 01
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286 Nám.1.mája 6 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   27.10.1995Nové obchodné meno:
   BYTOČ - OAC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   pozemné a inžinierské stavby
   Noví spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. IČO: 31 346 286 Nám.1.mája 6 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokrásková 10 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kardoš Rumančekova 42 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava