Vytvoriť faktúru

ENERGOTERM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGOTERM
IČO 31404596
DIČ 2020349540
IČ DPH SK2020349540
Dátum vzniku 09 Októbra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ENERGOTERM
Hviezdoslavova 22
92042
Červeník
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 065 108 €
Zisk 4 078 €
Aktíva 777 485 €
Vlastný kapitál 52 502 €
Kontaktné informácie
Email energoterm@mstav.sk
Phone(s) 0265316662
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 816,302
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,383
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,383
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,383
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 807,336
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 237,207
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 81,682
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 155,525
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 84,857
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 84,857
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,857
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 411,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 330,106
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 330,106
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 80,894
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 74,272
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37,141
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,131
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 583
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 583
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 816,302
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -132,118
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 36,520
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 36,520
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,304
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,304
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -180,020
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -180,020
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,078
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 948,420
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,594
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,594
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 903,668
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 514,903
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,903
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 96,024
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,320
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,360
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,344
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 190,717
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,525
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,525
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,633
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,000
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,136,445
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,065,108
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,136,445
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -71,450
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,054,442
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 181,928
D. Služby (účtová skupina 51) 659,026
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 189,352
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 124,850
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14,388
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,304
4. Sociálne náklady (527, 528) 810
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,352
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,101
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,101
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,683
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,666
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 224,041
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,710
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,286
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,286
O. Kurzové straty (563) 56
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 368
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,708
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,958
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,078
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016