Vytvoriť faktúru

E.ON Business Services Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.ON Business Services Slovakia
Stav V likvidácii
IČO 31404600
DIČ 2020837962
IČ DPH SK2020837962
Dátum vzniku 25 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.ON Business Services Slovakia
Čulenova 5
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 114 479 €
Zisk 444 977 €
Aktíva 6 921 622 €
Vlastný kapitál 3 195 966 €
Kontaktné informácie
Email michal.piecka@eon.com
Phone(s) 0250612212, 0250612808
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,517,657
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,517,582
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,248
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 6,248
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,495,900
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,131
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,131
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,676,800
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 247,657
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 538,312
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,434
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,434
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 75
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 75
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,517,657
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,854,855
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,194,981
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,194,981
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,095,399
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 119,498
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 119,498
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 444,977
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 658,331
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 656,935
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,767
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,767
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 106,303
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,780
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 522,085
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,396
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,396
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,471
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,471
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,112,208
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,114,479
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,550,263
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200,319
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,363,897
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,488,055
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 207,278
D. Služby (účtová skupina 51) 13,671,367
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,972,741
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,908,249
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 776,254
4. Sociálne náklady (527, 528) 288,238
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,350
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 102,119
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 102,119
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 200,319
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 18,905
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,313,976
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 626,424
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,671,618
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,327
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,271
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,271
XII. Kurzové zisky (663) 56
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,079
O. Kurzové straty (563) 412
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15,667
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,752
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 612,672
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 167,695
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,131
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 154,564
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 444,977
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016