Vytvoriť faktúru

A.L.I. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.L.I.
IČO 31404987
DIČ 2020355150
IČ DPH SK2020355150
Dátum vzniku 19 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.L.I.
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 136 056 €
Zisk 7 705 €
Aktíva 112 238 €
Vlastný kapitál -19 407 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.alisk.sk
Phone(s) +421258247670
Mobile phone(s) +421905724701
Fax(es) 0258247673
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 103,761
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,454
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 41,337
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 41,337
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,283
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,229
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,229
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 12
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,834
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 581
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,253
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 307
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 307
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,761
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,703
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,315
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,315
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -27,362
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,787
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,149
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,705
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,464
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 494
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 494
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 18,655
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 95,728
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,645
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,645
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,541
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 197
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,017
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 328
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 587
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 587
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 136,070
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 136,056
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 133,174
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,315
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 567
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,660
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 85,861
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,316
D. Služby (účtová skupina 51) 22,653
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,870
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,252
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,199
4. Sociálne náklady (527, 528) 419
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 224
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,995
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 741
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,396
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,659
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,145
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,424
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,424
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 703
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,131
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,265
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,560
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,560
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,705
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015