Vytvoriť faktúru

HOCHSTAFFL SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOCHSTAFFL SLOVAKIA
IČO 31405029
DIČ 2020307685
IČ DPH SK2020307685
Dátum vzniku 23 Októbra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOCHSTAFFL SLOVAKIA
Župné námestie 3
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 187 269 €
Zisk 74 520 €
Vlastný kapitál 1 059 100 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911710601, +421911410601, +421911410602, +421903260601, +421903410601, +421902474384, +421911260601, +421911717722, +421911717733, +421911717744, +421911717
Fax(es) 02 63814549, 0263814549, 0268206047
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,425,026
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,010,914
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,010,914
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,638,138
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,311,246
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 61,530
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,408,187
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,127,431
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,129
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,126,302
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,069
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,069
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 177,914
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 165,464
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 165,464
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,450
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 97,773
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,019
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 90,754
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,925
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,925
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,425,026
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,205,187
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 730,267
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 730,267
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,099
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,099
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 384,301
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 733,398
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -349,097
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 74,520
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,219,713
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 247,595
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 208,554
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,542
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 37,499
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 806,682
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,054,253
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,881,137
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,881,137
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,139
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,490
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,211
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,276
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,463
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,463
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 96,720
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 126
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 126
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,135,599
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,187,269
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,729,323
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 406,276
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 20,926
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,517
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,227
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,060,676
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,047,822
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 119,549
D. Služby (účtová skupina 51) 145,765
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 510,771
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 373,025
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 123,040
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,706
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 60,195
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 140,857
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 140,857
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,700
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,417
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 126,593
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 843,389
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 54
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 54
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,189
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 28,585
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 28,585
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,601
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 96,456
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,936
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,462
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,474
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 74,520
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405029 DIČ: 2020307685 IČ DPH: SK2020307685
 • Sídlo: HOCHSTAFFL SLOVAKIA, Župné námestie 3, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Októbra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Drahovský Šancová 46 Bratislava 811 05 03.09.1998
  Michael Hochstaffl Steinbacherstrasse 1 Wörgl A-6300 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Šancová 4006/46 Bratislava 11.05.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Drahovský 146 054 € (20%) Šancová 46 Bratislava 811 05
  Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W 584 213 € (80%) Viedeň 1230 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2006Noví spoločníci:
   Peter Drahovský Šancová 46 Bratislava 811 05
   17.06.2006Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava s počtom motorových vozidiel 2 ( dve )
   20.05.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   28.02.2003Nové predmety činnosti:
   opravy cestných motorových vozidiel
   11.05.2000Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W Perfektastrasse 45 Viedeň 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michael Hochstaffl Steinbacherstrasse 1 Wörgl A-6300 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Šancová 4006/46 Bratislava
   10.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Drahovský Šancová 46 Bratislava 811 05
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Hochstaffl Fahrzeuge GmbH, IČO: FN 57254y Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Drahovský Bebravská 22 Bratislava 821 07
   23.10.1995Nové obchodné meno:
   HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Župné námestie 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie a obstarávanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Hochstaffl Fahrzeuge GmbH, IČO: FN 57254y Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Drahovský Bebravská 22 Bratislava 821 07