Vytvoriť faktúru

Enviro Lieskovec - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Enviro Lieskovec
IČO 31405061
DIČ 2020307542
IČ DPH SK2020307542
Dátum vzniku 07 Novembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Enviro Lieskovec
Štúrova 3
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 708 928 €
Zisk -1 249 375 €
Aktíva 12 090 012 €
Vlastný kapitál 23 743 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259311726, 0259311723, 0259311730
Fax(es) 0259311727
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,552,614
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,492,334
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,492,334
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 537,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,523,298
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,775,765
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,656,215
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,572
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,629
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 12,952
3. Výrobky (123) - /194/ 5,197
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,710
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,710
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,084
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 137
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,947
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,708
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,708
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,552,614
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,358,829
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 496,535
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 496,535
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,646
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,646
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,639,635
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 374,999
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,014,634
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,249,375
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,875,283
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,939,714
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 23,520
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 23,520
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,004,110
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 35
12. Odložený daňový záväzok (481A) 912,049
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 470
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 470
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 5,493,720
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,011,389
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,696,162
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,696,162
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,572
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,444
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,276
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 280,935
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,290
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,290
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 425,700
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,036,160
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 30,931
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,728,646
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 276,583
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 176,044
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 708,928
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 58,959
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 117,085
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -4,226
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,074
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 535,036
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,351,287
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 139,550
D. Služby (účtová skupina 51) 205,313
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 470,384
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 339,924
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3,983
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 114,814
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,663
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,212
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,353,663
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,353,663
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,649
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -42,512
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 215,028
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,642,359
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -173,045
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 899,179
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,422
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,422
XII. Kurzové zisky (663) 36
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 893,721
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325,507
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 323,541
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 323,541
O. Kurzové straty (563) 801
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,165
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 573,672
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,068,687
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 180,688
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 177,808
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,249,375
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016