Vytvoriť faktúru

PRETO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRETO
IČO 31405231
DIČ 2020326814
IČ DPH SK7020001010
Dátum vzniku 01 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRETO
A. Bernoláka 60
01001
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 808 631 €
Zisk -1 011 465 €
Aktíva 45 919 397 €
Vlastný kapitál 7 199 318 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0415121126, 0917547215
Mobile phone(s) 0917547215
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 50,899,991
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 41,545,031
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 71,260
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 71,260
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,269,021
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,888,765
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,016,198
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 198,944
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 165,114
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 34,204,750
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 19,809,204
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,531,191
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 11,864,355
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,000,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,344,655
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,257,634
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,671,529
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,671,529
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 7,086,166
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65,676
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 434,263
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87,021
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 85,864
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,305
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,305
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,899,991
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,588
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 190,866
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 190,866
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,159,905
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,086
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,086
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -6,358,988
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -6,358,988
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,987,008
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,772,981
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,785,973
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,011,465
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,913,579
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 378
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 367
12. Odložený daňový záväzok (481A) 11
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,876,688
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 771,995
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 771,995
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,020,943
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,744
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,669
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,137
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,200
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 36,513
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,513
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 799,632
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 808,631
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 644,313
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 155,319
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,999
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,263,888
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,166
D. Služby (účtová skupina 51) 1,100,259
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 544,093
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 401,792
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 134,268
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,033
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,543
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 303,565
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 303,565
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 152,606
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 487
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,169
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,455,257
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -497,112
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 449,341
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 208,671
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 208,671
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 240,670
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 240,670
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,657
O. Kurzové straty (563) 25
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,632
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 446,684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,008,573
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,892
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,887
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,011,465
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016