Vytvoriť faktúru

REAL BAU GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REAL BAU GROUP
IČO 31405908
DIČ 2020892082
IČ DPH SK2020892082
Dátum vzniku 06 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL BAU GROUP
Čsl. Tankistov 77
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 684 €
Zisk -8 860 €
Aktíva 11 666 €
Vlastný kapitál -9 553 €
Kontaktné informácie
Email rbg@rbg.sk
Phone(s) 0265956041, 0903459487, 0903792910
Mobile phone(s) 0903792910
Fax(es) 0265956041
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,768
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,605
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,067
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,768
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,412
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,191
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,860
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,180
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,260
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,920
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,588
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 184
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,641
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,507
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 10,684
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,684
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,104
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,602
C. Služby (účtová skupina 51) 9,040
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,932
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 447
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,083
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,420
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,958
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 480
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 480
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -480
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,900
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,860
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405908 DIČ: 2020892082 IČ DPH: SK2020892082
 • Sídlo: REAL BAU GROUP, Čsl. Tankistov 77, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Iveta Šturmová Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05 10.08.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Iveta Šturmová 3 983 € (60%) Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05
  Vladimír Šturm 2 656 € (40%) J. Stanislava 21 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.06.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Šturm J. Stanislava 21 Bratislava 841 05
   09.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Anna Šturmová Dr. Valach 3 Skalica
   12.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Šturmová Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Iveta Šturmová Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.08.2006
   11.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Šturm Čsl. Tankistov 77 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   05.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.08.2000Nové sidlo:
   Čsl. Tankistov 77 Bratislava 841 06
   Nové predmety činnosti:
   činnosť stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Šturm Čsl. Tankistov 77 Bratislava
   Anna Šturmová Dr. Valach 3 Skalica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.08.2000Zrušené sidlo:
   Pod Rovnicami 17 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   17.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   27.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   03.06.1998Nové obchodné meno:
   REAL BAU GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 17 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva s výnimkou vybraných činností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a v oblasti výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností a sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   02.06.1998Zrušené obchodné meno:
   PLASTER, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   revízia elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   opravy, údržba vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalácie
   podnikateľské poradenstvo v oblasti elektro
   montáž kazetových stropov
   výkopové a búračské práce
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Tomík Cyprichová 8 Bratislava
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4. apríla 11 Marianka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4 apríla 11 Marianka
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   PLASTER, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. František Tomík Cyprichová 8 Bratislava
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4. apríla 11 Marianka
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4 apríla 11 Marianka
   13.11.1997Zrušené obchodné meno:
   T-EL, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Flikinger 551 Dunajská Lužná
   Ing. Ondruš Koloman 574 Dunajská Lužná
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4. apríla 11 Marianka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondruš Koloman 574 Dunajská Lužná
   06.11.1995Nové obchodné meno:
   T-EL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   revízia elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   opravy, údržba vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalácie
   podnikateľské poradenstvo v oblasti elektro
   montáž kazetových stropov
   výkopové a búračské práce
   Noví spoločníci:
   Jozef Flikinger 551 Dunajská Lužná
   Ing. Ondruš Koloman 574 Dunajská Lužná
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4. apríla 11 Marianka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondruš Koloman 574 Dunajská Lužná