Vytvoriť faktúru

ASEKOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASEKOM
IČO 31405916
DIČ 2020307597
IČ DPH SK2020307597
Dátum vzniku 13 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASEKOM
Lamačská cesta 8
81714
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 74 254 €
Zisk 7 294 €
Kontaktné informácie
Email asekom@stonline.sk
Phone(s) 0254793555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 33,194
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 33,194
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,073
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 47,836
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,237
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 132,267
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,915
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 53,317
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,294
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,352
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,710
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 58,921
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,667
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,809
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,629
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,816
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,721
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 74,254
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 67,002
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,252
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 65,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,962
C. Služby (účtová skupina 51) 9,518
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,748
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 399
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,561
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 477
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,589
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,522
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 5
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 239
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 26
N. Kurzové straty (563) 35
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 178
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -234
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,355
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,061
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,294
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31405916 DIČ: 2020307597 IČ DPH: SK2020307597
 • Sídlo: ASEKOM, Lamačská cesta 8, 81714, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06 13.11.1995
  Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06 13.11.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. František Zahradník 5 312 € (80%) Znievska 6 Bratislava 851 06
  Ing. Viera Zahradníková 1 328 € (20%) Znievska 6 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06
   13.11.1995Nové obchodné meno:
   ASEKOM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávka, montáž, oživenie, servis a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie automatizovaných systémov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v odbore
   Noví spoločníci:
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06