Vytvoriť faktúru

SONFOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SONFOL
IČO 31406025
DIČ 2020349628
IČ DPH SK2020349628
Dátum vzniku 10 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SONFOL
Talichova 51
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 398 442 €
Zisk 3 540 €
Aktíva 158 941 €
Vlastný kapitál 14 812 €
Kontaktné informácie
Email sonfol@sonfol.sk
Webová stránka http://www.sonfol.sk
Phone(s) +421264286157
Mobile phone(s) +421948714895
Fax(es) 0264367514
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 145,530
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 145,530
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,125
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,967
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,182
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 171
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,375
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 192,497
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,352
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,508
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,540
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 174,145
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39,748
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 101,218
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,926
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 16,884
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,581
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,827
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,179
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 31,000
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 398,442
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,931
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 232,820
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120,691
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 393,351
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 27,144
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 50,462
C. Služby (účtová skupina 51) 107,691
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 178,069
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,104
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 23,031
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,850
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,091
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 92,454
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 384
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 384
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -382
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,709
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,169
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,540
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.03.2016