Vytvoriť faktúru

TNS Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TNS Slovakia
IČO 31406246
DIČ 2020355117
IČ DPH SK2020355117
Dátum vzniku 14 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TNS Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 068 432 €
Zisk 456 651 €
Aktíva 2 934 597 €
Vlastný kapitál 2 125 107 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232366222, 0252497080
Fax(es) 0252497083, 0232366222
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,786,896
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 401,829
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 39,409
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 39,409
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 362,420
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 12,486
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 346,967
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,967
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,064,467
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,417
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,417
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 52,861
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 52,861
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,861
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,298,121
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,198,739
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 419,512
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 779,227
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 99,315
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 67
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 712,068
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,813
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 710,255
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 320,600
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 36,222
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 96,678
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 187,700
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,786,896
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,365,525
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,598
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,573
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,573
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 883,703
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 883,703
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 456,651
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,421,371
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 94,793
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,389
12. Odložený daňový záväzok (481A) 87,404
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 963,607
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 342,464
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 168,423
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,041
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300,100
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 111,117
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 66,405
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,488
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 362,971
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,202
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 327,769
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,887,089
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,068,432
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,887,089
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,111
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180,232
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,480,731
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 302,297
D. Služby (účtová skupina 51) 2,593,577
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,286,665
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,693,651
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 544,972
4. Sociálne náklady (527, 528) 48,042
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 813
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 136,582
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 136,582
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 135
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 160,662
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 587,701
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,991,215
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,471
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 168
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 168
XII. Kurzové zisky (663) 2,303
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,977
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 100
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 100
O. Kurzové straty (563) 1,966
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,911
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,506
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 586,195
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 129,544
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,912
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 126,632
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 456,651
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016