Vytvoriť faktúru

Larive Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Larive Slovakia
IČO 31406491
DIČ 2020307498
IČ DPH SK2020307498
Dátum vzniku 20 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Larive Slovakia
Panská 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 165 736 €
Zisk -8 151 €
Aktíva 101 819 €
Vlastný kapitál 43 440 €
Kontaktné informácie
Email larive@larive.sk
Webová stránka http://www.larive.sk
Phone(s) +421252931583
Fax(es) 0252931585
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,285
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,285
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,285
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,674
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,938
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,054
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,974
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 93,959
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,631
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 14,800
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 14,800
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 17,144
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,905
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,933
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,151
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,328
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16,991
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 39,991
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,996
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,854
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,464
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,677
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,346
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 165,736
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 135,200
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,822
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,714
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 170,688
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 88,854
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,136
C. Služby (účtová skupina 51) 42,015
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,643
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 811
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,380
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,400
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,449
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,952
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,017
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,242
M. Nákladové úroky (562) 1,656
N. Kurzové straty (563) 9
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 577
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,239
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,191
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,151
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 17.08.2015