Vytvoriť faktúru

Euro - Projektservis EBG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Euro - Projektservis EBG
IČO 31406521
DIČ 2020913532
IČ DPH SK2020913532
Dátum vzniku 21 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Euro - Projektservis EBG
Hronská 9/11
97667
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 81 406 €
Zisk 168 €
Aktíva 56 365 €
Vlastný kapitál -22 313 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0486112197, 0486183921
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 38,008
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,993
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,993
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,993
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,498
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,752
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,752
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,752
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,746
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 728
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,018
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 517
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 517
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,008
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,145
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,616
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -29,616
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 168
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 60,153
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 580
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 580
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,408
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,284
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,284
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,547
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,462
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 226
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,889
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 165
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 165
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 22,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 80,283
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 81,406
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 77,930
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,476
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,338
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,457
D. Služby (účtová skupina 51) 28,591
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,852
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,137
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,657
4. Sociálne náklady (527, 528) 58
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,035
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,844
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,844
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,559
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,068
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,882
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,994
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,994
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,993
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,075
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,907
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,907
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015