Vytvoriť faktúru

Emerson Process Management - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Emerson Process Management
IČO 31406611
DIČ 2020326682
IČ DPH SK2020326682
Dátum vzniku 01 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Emerson Process Management
Ševčenkova 34
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 508 446 €
Zisk 335 109 €
Aktíva 17 182 131 €
Vlastný kapitál 9 280 997 €
Kontaktné informácie
Email info.sk@emerson.com
Webová stránka http://www.emersonprocess.sk
Phone(s) +421252451196
Fax(es) 0252442194
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,257,497
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,696
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 48,696
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,583
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,113
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,184,688
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,586
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,182
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,404
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 91,140
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 492
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 90,648
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,080,878
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 930,253
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,677
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 909,576
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 8,859,037
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 290,994
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 594
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 84
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 84
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,113
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24,113
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,257,497
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,431,540
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,845
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,845
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,081,947
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,266,512
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -184,565
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 335,109
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 825,957
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,318
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,318
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 9,378
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 9,378
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 674,227
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 601,844
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,456
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 459,388
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 636
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,086
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,873
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,788
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 139,034
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,026
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 101,008
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,508,446
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,221,250
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,285,568
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,628
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,045,317
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,927,749
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,327
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -8,819
D. Služby (účtová skupina 51) 1,121,497
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 888,610
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 618,649
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 217,050
4. Sociálne náklady (527, 528) 52,911
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,477
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,584
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,584
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,003
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,889
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 463,129
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,399,064
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -2,410
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,353
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,353
XII. Kurzové zisky (663) -5,763
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,016
O. Kurzové straty (563) 1,233
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,783
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,426
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 455,703
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 120,594
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 103,174
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17,420
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 335,109
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
 • IČO:31406611 DIČ: 2020326682 IČ DPH: SK2020326682
 • Sídlo: Emerson Process Management, Ševčenkova 34, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miklós Juhász Gvadányi utca 13, 2 ép. Clph. 2 ém. Budapešť 1144 Maďarská republika 07.11.2011
  Katalin Szendrei Domb utca 6 Piliscsaba H-2081 Maďarsko 14.04.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Emerson Process Management AG 6 639 € (100%) Baar 6340 Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Katalin Szendrei Domb utca 6 Piliscsaba H-2081 Maďarsko Vznik funkcie: 14.04.2015
   07.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Miklós Juhász Gvadányi utca 13, 2 ép. Clph. 2 ém. Budapešť 1144 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.11.2011
   21.06.2011Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.03.2011Nové sidlo:
   Ševčenkova 34 Bratislava 851 01
   20.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Béla László Bánhidi Jokai Mor utca 48 Maglod H-2234 Maďarsko Vznik funkcie: 11.03.2010
   20.09.2002Nové obchodné meno:
   Emerson Process Management, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Emerson Process Management AG Neuhofstrasse 19a Baar 6340 Švajčiarska konfederácia
   21.11.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ - v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky