Vytvoriť faktúru

KLIMA TEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KLIMA TEAM
IČO 31407056
DIČ 2020330928
IČ DPH SK2020330928
Dátum vzniku 01 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLIMA TEAM
Trnavská 63
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 926 555 €
Zisk 154 674 €
Aktíva 536 727 €
Vlastný kapitál 45 305 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243420759, 0243293969
Fax(es) 0243420079
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 614,988
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,988
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,059
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 67
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,992
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 175,080
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 175,080
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 175,080
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 430,849
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 289
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 430,560
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 614,988
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,447
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,300
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,300
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,330
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,330
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 117,143
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 117,143
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 154,674
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,791
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,752
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,752
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 314,300
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 86,953
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,953
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 175,434
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,810
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,440
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,663
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,787
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,787
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 952
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,750
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 6,750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,926,418
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,926,555
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,873,429
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,989
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 136
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,713,827
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,275,038
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,301
D. Služby (účtová skupina 51) 298,524
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 116,542
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,084
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,635
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,823
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 637
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -472
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,257
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 212,728
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 346,555
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 238
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 238
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 238
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,547
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,913
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,913
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,634
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,309
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 203,419
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 48,745
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 48,745
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 154,674
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015