Vytvoriť faktúru

STAVO-ing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVO-ing
IČO 31407293
DIČ 2020307729
IČ DPH SK2020307729
Dátum vzniku 06 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVO-ing
Koceľova 9
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 857 405 €
Zisk -21 665 €
Kontaktné informácie
Email stavo-ing@stavo-ing.sk
Webová stránka http://www.stavo-ing.sk
Phone(s) +421255422452, +421250248234
Mobile phone(s) +421903722552
Fax(es) 0250248237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,264,721
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 340,729
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 340,729
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 264,182
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75,604
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 943
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,923,992
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 406,832
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 406,832
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,439,887
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,492
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,492
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 3,345,395
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,000
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 9,308
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 9,308
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,965
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,281
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 66,684
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,264,721
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,980
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 49,791
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,887
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,887
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,665
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,209,741
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,201
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,201
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,069,461
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,746,934
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,746,934
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 280,840
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,190
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,019
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,453
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,025
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,079
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,079
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 127,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 857,617
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 857,405
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 740,087
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 113,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,786
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 875,720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,766
D. Služby (účtová skupina 51) 561,459
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 154,004
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 113,661
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,690
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,653
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,515
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 493
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 493
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 143,095
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -7,716
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,104
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,315
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,894
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 212
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 205
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 681
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 681
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -469
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,784
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015