Vytvoriť faktúru

Global Blue Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Global Blue Slovakia
IČO 31407471
DIČ 2020822056
IČ DPH SK2020822056
Dátum vzniku 12 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Global Blue Slovakia
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 754 659 €
Zisk 267 267 €
Kontaktné informácie
Email taxfree.sk@global-blue.com
Phone(s) 0232222514
Mobile phone(s) +421903459952, +421903469527, +421903472952, +421903503952, +421903512952, +421903517952
Fax(es) 0243641552
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,662,353
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 576,286
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 160,325
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 144,661
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 15,664
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 415,961
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 142,528
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 267,894
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,539
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,950,004
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,900
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,900
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 24,228
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 24,228
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,482,634
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,935,362
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,678,512
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 256,850
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 474,003
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73,269
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 438,242
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,404
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 425,838
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 136,063
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 136,063
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,662,353
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,823,574
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 856,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 856,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 72,229
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 72,229
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 627,439
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 627,439
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 267,267
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,838,779
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,941
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,941
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,576,138
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,939,017
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,472,616
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 466,401
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,349,470
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 162,781
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 98,760
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,110
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 249,700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 124,300
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 125,400
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,755,993
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,754,659
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,715,366
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 40,627
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1,334
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,372,468
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 587,425
D. Služby (účtová skupina 51) 6,024,511
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,291,011
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,390,715
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 763,595
4. Sociálne náklady (527, 528) 136,701
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 936
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 330,232
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 330,232
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 43,357
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94,996
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 382,191
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,103,430
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80,540
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 80,525
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76,794
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 58,396
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 58,396
O. Kurzové straty (563) 17,058
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,340
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,746
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 385,937
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 118,670
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 124,088
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,418
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 267,267
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016