Vytvoriť faktúru

NEW YORKER Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEW YORKER Slovakia
IČO 31407536
DIČ 2020822089
IČ DPH SK2020822089
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEW YORKER Slovakia
Cintorínska 7
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 526 841 €
Zisk 4 352 685 €
Kontaktné informácie
Email redaktion@newyorker.de
Phone(s) 0243630543, 0243630560, 0243630561, 0252632954, 0252632955, 0252632956, 0252632961, 0252733868, 0252
Fax(es) 0243630560
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,165,074
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,165,132
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,489
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,489
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,162,643
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,667,824
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 494,819
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,659,117
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,594,938
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,594,938
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,230,485
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,230,485
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,020,100
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,381
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,039
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,342
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4,980,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 719
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 813,594
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 40,036
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 773,558
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 340,825
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 340,825
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,165,074
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,360,984
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,000,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,000,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,352,685
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,753,892
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,956
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,956
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 659,660
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 659,660
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,629,216
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 890,010
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 633,719
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 256,291
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 163,601
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 85,906
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,488,927
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 772
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 463,060
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 317,797
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 145,263
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 50,198
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 50,198
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,515,172
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,526,841
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,414,111
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,173
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,723
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,834
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,648,654
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,313,090
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 912,586
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 195,831
D. Služby (účtová skupina 51) 7,072,116
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,540,453
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,623,500
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 829,287
4. Sociálne náklady (527, 528) 87,666
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,390
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 997,183
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 997,183
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,766
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 600,239
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,878,187
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,949,661
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 72,032
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 71,888
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 71,712
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 176
XII. Kurzové zisky (663) 144
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 165,622
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 156
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 156
O. Kurzové straty (563) 1,151
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 164,315
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,590
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,784,597
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,431,912
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,565,224
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -133,312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,352,685
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 05.11.2015
 • IČO:31407536 DIČ: 2020822089 IČ DPH: SK2020822089
 • Sídlo: NEW YORKER Slovakia, Cintorínska 7, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Helene Steiner Ölsch 35 Coburg 964 50 Nemecká spolková republika 30.09.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  NEW YORKER Retail International GmbH 6 639 € (100%) Braunschweig 381 12 Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2015Nové sidlo:
   Cintorínska 7 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Friedrich Georg Knapp Wolfenbütteler Straße 2 Braunschweig 381 02 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30.09.2015
   Helene Steiner Ölsch 35 Coburg 964 50 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30.09.2015
   Dr. Florian Tobias Kall Wendentorwall 8 Braunschweig 381 00 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30.09.2015
   18.03.2010Noví spoločníci:
   NEW YORKER Retail International GmbH Hansestraße 48 Braunschweig 381 12 Spolková republika Nemecko
   05.08.2005Nové obchodné meno:
   NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
   18.12.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť