Vytvoriť faktúru

M.T.K. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.T.K.
IČO 31407617
DIČ 2020309060
IČ DPH SK2020309060
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.T.K.
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 298 998 €
Zisk 268 977 €
Vlastný kapitál 7 334 726 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252731330, +421252731331
Mobile phone(s) +421901770701
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,581,743
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,058,168
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,058,168
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,439,840
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,454,332
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 557
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 163,439
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,496,024
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,304,026
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 244,867
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 187,518
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,349
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 11,969,694
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,465
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 191,998
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,156
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 190,842
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 27,551
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,937
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 20,614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,581,743
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,746,934
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,555,069
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,555,069
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 355,507
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 355,507
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,567,381
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,567,381
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 268,977
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,806,680
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 520
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 520
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 5,562,418
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,920,417
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,870,437
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,800,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,437
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,382
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,598
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,325
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,325
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 320,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 28,129
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 28,129
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,297,350
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,298,998
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,297,350
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,648
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,104,515
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 107,878
D. Služby (účtová skupina 51) 385,152
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 324,182
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 279,888
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,465
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,829
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25,742
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 236,973
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 236,973
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,214
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,374
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 194,483
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 804,320
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248,713
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 246,085
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 244,374
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,711
XII. Kurzové zisky (663) 2,628
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 168,090
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 164,898
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 164,898
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,192
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 80,623
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 275,106
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,129
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,129
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 268,977
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016