Vytvoriť faktúru

STAROPRAMEN-SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAROPRAMEN-SLOVAKIA
IČO 31407722
DIČ 2020326836
IČ DPH SK2020326836
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAROPRAMEN-SLOVAKIA
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 521 127 €
Zisk 1 645 613 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903788850, +421903414597, +421903788851, +421903740013, +421903740082, +421903788816
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,092,615
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,579,051
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 36,317
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 33,070
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 2,197
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 1,050
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,542,734
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 203
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,799,302
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 743,229
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,984,079
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 215,948
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 126,482
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 89,466
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 308,720
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 308,720
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,960,052
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,932,476
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,523
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,890,953
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,576
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,499,359
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,121
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,498,238
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 529,485
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 354,293
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 175,192
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,092,615
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,398,395
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,747,282
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,747,282
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,645,613
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,694,220
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 680
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 680
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,551,703
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,718,937
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,953,186
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,765,751
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 54,238
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 40,003
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 738,582
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -57
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 141,837
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,263
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 136,574
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,522,032
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,521,127
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,443,352
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,609
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 32,719
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,447
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,365,804
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,005,318
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 922,386
D. Služby (účtová skupina 51) 3,359,336
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,232,991
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 893,177
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 319,374
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,440
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,288
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,593,246
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,538,615
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 54,631
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 53,728
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 81,568
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95,943
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,155,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,169,921
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 980
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 905
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 905
XII. Kurzové zisky (663) 75
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,440
O. Kurzové straty (563) 64
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,376
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,460
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,151,863
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 506,250
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 659,441
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -153,191
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,645,613
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016