Vytvoriť faktúru

BLUE DANUBE TOURS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BLUE DANUBE TOURS
IČO 31407757
DIČ 2020307773
IČ DPH SK2020307773
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLUE DANUBE TOURS
Vajanského nábr. 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 832 298 €
Zisk 5 102 €
Aktíva 615 239 €
Vlastný kapitál 27 675 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252635662, 0252635697, 0252920887, 0245641311
Mobile phone(s) +421910994040
Fax(es) 0252923232, 0252920890
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 371,475
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 52,217
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 52,217
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,311
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 37,634
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,272
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 315,338
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 285,844
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 265,954
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 265,954
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,432
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 458
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,494
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,445
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,049
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,920
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,920
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 371,475
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,532
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,265
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,265
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,165
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,165
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,102
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 341,201
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 41
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 41
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 339,898
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 221,759
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 221,759
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,124
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,941
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,221
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,853
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,262
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,262
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,742
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,742
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 830,675
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 832,298
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 830,675
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,623
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 823,993
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,553
D. Služby (účtová skupina 51) 655,336
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,287
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 89,864
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,211
4. Sociálne náklady (527, 528) 212
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,476
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,474
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,474
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,921
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,946
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,305
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 144,786
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 332
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 332
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -321
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,984
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,102
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016