Vytvoriť faktúru

Honeywell - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Honeywell
IČO 31407820
DIČ 2020326561
IČ DPH SK2020326561
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Honeywell
Mlynské nivy 71
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 922 034 €
Zisk 1 291 668 €
Aktíva 24 555 106 €
Vlastný kapitál 18 351 120 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244441235, 0244441240, 0244441241, 0244442147, 0244442152, 0244442154, 0244451122, 0244451130, 0244
Mobile phone(s) +421903630272, +421905396075
Fax(es) 0232262255
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,305,379
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 460,321
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 333,850
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 333,850
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 126,471
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 231
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 126,240
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,827,525
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 293,280
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 293,280
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 211,371
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 211,371
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,992,073
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,795,560
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 567,911
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,227,649
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,361
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 20,103,829
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 90,624
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 699
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,330,801
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,904
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,326,897
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,533
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,533
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,305,379
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,318,023
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,807,275
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,807,275
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,291,668
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,901,515
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 65,316
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 65,316
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 45,390
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 45,390
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,293,076
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,451,804
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,819,833
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 631,971
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 196,455
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,207,144
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 120,290
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 72,613
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 243,651
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,119
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 497,733
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,649
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 490,084
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 85,841
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 85,841
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,935,223
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,922,034
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,710,305
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,209,697
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,032
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,200,422
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,127,425
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,279
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,549
D. Služby (účtová skupina 51) 2,908,901
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,906,778
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,253,845
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 600,813
4. Sociálne náklady (527, 528) 52,120
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,779
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 148,844
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 248,737
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -99,893
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -13,730
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66,597
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,721,612
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,829,848
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 86,815
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13,189
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13,189
XII. Kurzové zisky (663) 73,626
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 101,424
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 583
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 583
O. Kurzové straty (563) 58,117
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 15,064
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27,660
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,609
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,707,003
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 415,335
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 409,464
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,871
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,291,668
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016