Vytvoriť faktúru

Consultare Košice - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Consultare Košice
IČO 31407846
DIČ 2020307784
IČ DPH SK2020307784
Dátum vzniku 19 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Consultare Košice
Jantárová 30
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 707 €
Zisk -6 622 €
Aktíva 24 708 €
Vlastný kapitál -65 757 €
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,956
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,067
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,067
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,067
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,889
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) -324
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -324
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,261
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,261
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,261
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,952
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,881
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,071
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,956
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -83,752
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 567
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 567
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -84,336
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -84,336
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,622
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 126,708
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 289
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 289
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 125,335
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,904
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,301
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 688
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,317
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,084
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,084
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,124
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,707
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,124
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,583
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,222
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,231
D. Služby (účtová skupina 51) 3,553
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,682
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,339
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,124
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,219
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 86
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,896
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,896
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 164
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 610
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,515
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,340
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 147
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 147
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -147
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,662
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,622
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016