Vytvoriť faktúru

BK Team Consulting LK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BK Team Consulting LK
IČO 31407846
DIČ 2020307784
IČ DPH SK2020307784
Dátum vzniku 19 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BK Team Consulting LK
Štúrova 27
04001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 018 €
Zisk -11 373 €
Aktíva 24 708 €
Vlastný kapitál -65 757 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,018
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,963
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,963
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,963
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,055
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) -160
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -160
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,658
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,658
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,658
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,557
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,896
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 661
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,018
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,130
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 567
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 567
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -72,963
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -72,963
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,373
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,148
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 225
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 225
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 98,565
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,624
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,624
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,859
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,415
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 685
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,187
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,795
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 358
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 358
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,018
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,018
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,018
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,052
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,465
D. Služby (účtová skupina 51) 6,042
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,678
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,306
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,783
4. Sociálne náklady (527, 528) 589
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 174
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,896
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,896
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 160
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 637
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,034
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,511
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 379
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 379
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -379
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,413
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015