Vytvoriť faktúru

STRAUBYT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STRAUBYT
IČO 31407927
DIČ 2020355128
IČ DPH SK2020355128
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRAUBYT
Polereckého 2
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 503 955 €
Zisk 23 749 €
Aktíva 111 803 €
Vlastný kapitál 70 808 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263815064, 0263830960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,270
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,270
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,270
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 113,762
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,158
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,211
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75,592
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 129,032
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,557
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 63,836
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,749
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,475
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,805
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,264
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,207
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,236
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,998
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 823
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 503,955
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,202
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 475,808
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,548
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,397
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 472,713
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,591
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 236,345
C. Služby (účtová skupina 51) 63,867
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 145,889
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 969
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,935
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,117
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,242
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 187,755
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 15,009
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 15,005
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 15,454
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 15,000
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 454
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -445
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 30,797
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,048
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,749
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015