Vytvoriť faktúru

Deloitte Tax - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Deloitte Tax
IČO 31407986
DIČ 2020327034
IČ DPH SK2020327034
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Deloitte Tax
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 402 519 €
Zisk 671 972 €
Aktíva 2 370 288 €
Vlastný kapitál 937 256 €
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,480,506
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,733
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,733
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,733
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,062,668
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 127,530
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 127,530
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 39,539
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 39,539
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,730,782
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,722,896
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 918,782
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,685
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 525,429
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,981
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,905
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 164,817
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 460
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 164,357
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 375,105
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,019
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 374,086
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,480,506
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,606,015
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,509
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,509
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 927,534
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 927,534
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 671,972
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 873,538
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,364
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,364
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 720,401
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 243,242
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,244
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,549
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,449
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,767
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 101,308
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 58,584
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 249,300
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,200
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 151,773
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,108
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 112,665
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 953
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 953
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,543,026
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,402,519
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,543,026
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -146,990
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,383
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,547,354
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,306
D. Služby (účtová skupina 51) 2,118,790
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,409,110
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,571,806
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 286,456
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 495,404
4. Sociálne náklady (527, 528) 55,444
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,306
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,529
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,529
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -12,233
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,546
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 855,165
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,274,940
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,317
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,318
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,318
XII. Kurzové zisky (663) 17,996
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,437
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 761
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 761
O. Kurzové straty (563) 13,256
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 858,045
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 186,073
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 225,612
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -39,539
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 671,972
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
 • IČO:31407986 DIČ: 2020327034 IČ DPH: SK2020327034
 • Sídlo: Deloitte Tax, Digital Park II, Einsteinova 23, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Larry Human Vlčková 29 Bratislava 811 05 01.01.2015
  Martin Rybár Republiky 1052/10 Žilina 010 01 01.06.2015
  Ing. Marián Hudák Vretenová 3654/16 Bratislava 841 04 01.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Ľubica Dumitrescu 3 320 € (51%) Bratislava 821 06
  Deloitte Audit s. r. o 3 189 € (49%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2016Nové predmety činnosti:
   Činnosť agentúry dočasného zamestnávania
   02.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Martin Rybár Republiky 1052/10 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.06.2015
   01.01.2015Nové obchodné meno:
   Deloitte Tax s. r. o.
   Nové sidlo:
   Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť účtovných poradcov
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ľubica Dumitrescu Podunajská 12479/23B Bratislava 821 06
   Deloitte Audit s. r. o Digital Park II, Einsteinova 23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Hudák Vretenová 3654/16 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.01.2015
   Larry Human Vlčková 29 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.01.2015
   Marek Bogusław Metrycki Głogów 3 Podkowa Lesna 05-807 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2015