Vytvoriť faktúru

M. K. M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M. K. M.
IČO 31408087
DIČ 2020376039
IČ DPH SK2020376039
Dátum vzniku 03 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M. K. M.
Dlhá 1264
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 130 663 €
Zisk -54 934 €
Aktíva 831 780 €
Vlastný kapitál -29 526 €
Kontaktné informácie
Email mkm@mkm.sk
Phone(s) 0315526897, 0265936613
Mobile phone(s) +421905526897
Fax(es) 0265936613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 573,423
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 133,179
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 133,179
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12,920
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 82,577
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,682
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 438,385
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 96,956
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56,398
3. Výrobky (123) - /194/ 11,639
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,919
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 55,948
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 55,948
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 245,133
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 244,724
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 244,724
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 409
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,348
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,188
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39,160
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,859
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,859
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 573,423
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -66,135
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 22,378
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 37,464
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 37,464
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -77,682
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 181,941
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -259,623
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,934
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 639,558
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 417,073
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 759
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 416,314
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 218,877
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 173,256
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,256
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,716
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,361
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,520
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,854
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,170
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,081
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,081
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 527
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,126,040
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,130,663
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 693,625
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 299,603
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,424
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 51,388
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,623
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,180,021
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 541,389
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 262,905
D. Služby (účtová skupina 51) 159,933
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 87,776
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 56,911
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,483
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,382
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,925
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,891
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,891
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,876
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82,078
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -49,358
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,425
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 801
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 801
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 801
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,352
O. Kurzové straty (563) 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,277
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -551
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -49,909
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,025
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,142
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54,934
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015