Vytvoriť faktúru

J a H - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J a H
IČO 31408923
DIČ 2020356998
IČ DPH SK2020356998
Dátum vzniku 27 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J a H
Oslobodenia 2890
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 340 581 €
Zisk -128 227 €
Aktíva 970 456 €
Vlastný kapitál -872 456 €
Kontaktné informácie
Email motelm@centrum.sk
Phone(s) 0347723161, 034772 3161, 0347724383, 0347724385, 0347741105
Mobile phone(s) 0903390245
Fax(es) 0347724385
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 848,639
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 829,736
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 829,736
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 111,872
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 652,199
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,665
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,903
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,766
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,766
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,384
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,384
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,384
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,753
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,755
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,998
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 848,639
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,000,739
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 529,468
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,435,118
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,435,118
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -128,283
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,849,378
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,848,491
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,612
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,612
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,445,826
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,482
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,006
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,883
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 377,682
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 866
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 340,581
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 49,797
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 222,259
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 65,709
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,483
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 463,456
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,450
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 138,447
D. Služby (účtová skupina 51) 88,538
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 101,651
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,786
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,165
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,700
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,111
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 102,100
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 102,100
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 159
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -122,875
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,330
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -138
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -138
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,254
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,282
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,282
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,972
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,392
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -127,267
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -128,227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015