Vytvoriť faktúru

RAIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAIMEX
IČO 31409733
DIČ 2020359297
IČ DPH SK2020359297
Dátum vzniku 16 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAIMEX
Hrnčiarska 8/431
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 954 439 €
Zisk -1 633 €
Aktíva 467 762 €
Vlastný kapitál 208 108 €
Kontaktné informácie
Email raimex@raimex.sk
Webová stránka http://www.vinorajnic.sk
Mobile phone(s) +421903702503
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 492,281
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 262,948
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 262,948
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 79,239
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 108,801
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 63,737
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,171
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 220,592
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 98,489
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,128
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 10,864
3. Výrobky (123) - /194/ 76,402
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,095
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 643
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 643
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 643
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,185
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45,145
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,145
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,090
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 950
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 50,275
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,564
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,711
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,741
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 163
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 8,578
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 492,281
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 206,476
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 408,285
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 408,285
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,695
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,695
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -212,871
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -212,871
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,633
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 285,805
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 123,718
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 195
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 123,523
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 90,971
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 73,568
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,568
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,920
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,051
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,432
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,116
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,116
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 954,439
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 838,672
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 25,644
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,917
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 9,482
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,832
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,892
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 949,577
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 776,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,757
D. Služby (účtová skupina 51) 40,840
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 41,911
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,874
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,934
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,103
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,999
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,383
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,383
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,638
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,862
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,069
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,615
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,291
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,291
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,324
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,615
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,247
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,633
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016