Vytvoriť faktúru

SLOVCEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVCEM
IČO 31410324
DIČ 2020376182
IČ DPH SK2020376182
Dátum vzniku 26 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVCEM
Duklianskych hrdinov 651
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 659 317 €
Zisk 26 223 €
Aktíva 389 184 €
Vlastný kapitál 295 424 €
Kontaktné informácie
Email slovcem@slovcem.sk
Phone(s) 0347722917, 0347725510
Mobile phone(s) 0903731747, 0903732155
Fax(es) 0347723438
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 410,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 146,070
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,025
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,025
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 144,045
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 47,660
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 85,810
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,075
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 261,848
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 92,489
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 92,489
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 80,061
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 79,811
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79,811
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 250
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 89,298
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,246
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 83,052
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,766
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,766
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 410,684
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 321,648
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,560
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,560
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 287,226
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 679,269
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -392,043
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,223
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,329
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,553
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,553
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 13,072
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 13,072
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 51,789
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,909
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,909
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,082
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,409
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,389
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,076
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,161
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,915
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 839
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,707
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,707
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 639,343
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 659,317
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 570,561
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,608
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 82,782
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,582
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,542
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 147,602
D. Služby (účtová skupina 51) 169,308
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 251,604
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 183,420
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,969
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,215
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,877
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,613
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,613
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20,225
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 623
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,690
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,775
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 251,043
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,679
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 369
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 369
O. Kurzové straty (563) 963
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,347
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,671
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,104
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31410324 DIČ: 2020376182 IČ DPH: SK2020376182
 • Sídlo: SLOVCEM, Duklianskych hrdinov 651, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03 31.08.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Abrahámfy 2 191 € (33%) Na Barine 9 Bratislava 841 03
  Ing. Tatiana Nádaská 2 257 € (34%) Duklianskych hrdinov 87 Malacky 901 01
  Ing. Ľubomír Volnár, CSc. 2 191 € (33%) 1.mája 87/57 Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.03.2011Nové predmety činnosti:
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.08.1994
   22.03.2011Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie celky
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   24.06.2009Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava 841 03
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky 901 01
   23.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky
   22.04.2006Nové sidlo:
   Duklianskych hrdinov 651 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Duklianskych hrdinov 87 Malacky 901 01
   21.04.2006Zrušené sidlo:
   Zámocká 13 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   špeditérska činnosť v medzinárodnej doprave -
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   21.11.2005Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo -
   cestná motorová doprava - verejná nákladná /vnútroštátna/
   27.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Goča - obchodný riaditeľ Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   22.06.1998Nové predmety činnosti:
   oprava strojov a strojných zariadení bez zásahu do elektroinštalácie
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   prenájom garáží
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie celky
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   19.11.1997Nové sidlo:
   Zámocká 13 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Pavol Goča - obchodný riaditeľ Bodrocká 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   18.11.1997Zrušené sidlo:
   Objekt Hirocem a.s. Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   31.08.1994Nové obchodné meno:
   SLOVCEM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Objekt Hirocem a.s. Rohožník 906 38
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Abrahámfy Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. 1.mája 87/57 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Abrahámfy - zástupca Na Barine 9 Bratislava
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. - riaditeľ Záhorácka 4/58 Malacky
   30.08.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rohožník 906 38
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   30.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   29.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   31.03.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   30.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   07.12.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   medzinárodná preprava vecí cez hranice štátu zo SR do všetkých štátov Európy
   cestná motorová doprava - verejná nákladná /vnútroštátna/
   19.04.1993Noví spoločníci:
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   18.04.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexander Dribňák Jaltská 29 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Stanislav Lišivka Ovručská 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Martin Marinica Lesnícka 24 Prešov
   Ing. Jozef Mražík , CSc. Branisková 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   26.03.1992Nové obchodné meno:
   SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným SLOVMAD Medzinárodné zasielateľstvo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rohožník 906 38
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s dopravnými prostriedkami, drvom a stavebným materiálom
   servis, výroba a renovácia náhradných dielov na dopravné prostriedky a strojné zariadenia a činnosti s tým súvisiace
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   špeditérska činnosť v medzinárodnej doprave -
   vnútroštátne zasielateľstvo -
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Dribňák Jaltská 29 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Stanislav Lišivka Ovručská 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Martin Marinica Lesnícka 24 Prešov
   Ing. Jozef Mražík , CSc. Branisková 7 Košice - mestská časť Barca
   Ing. Tatiana Nádaská Bernolákova 8 Malacky
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky
   Ing. Peter Kuchar Viernhein Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Ľubomír Volnár , CSc. Záhorácka 4/58 Malacky