Vytvoriť faktúru

RR TRANSACCOUNT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RR TRANSACCOUNT
IČO 31410715
DIČ 2020662479
IČ DPH SK2020662479
Dátum vzniku 23 Marca 1992
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo RR TRANSACCOUNT
Hlavná 68/194
90090
Dubová pri Modre
Finančné informácie
Tržby a výnosy 63 999 €
Zisk 56 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336429425
Mobile phone(s) +421903443302
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,197
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,306
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 180
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,126
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 927
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,235
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 95
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,869
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,691
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,164
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 669
3. Výrobky (123) - /194/ 226
4. Zvieratá (124) - /195/ 342
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,927
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 481
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 408
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 408
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 73
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,046
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,700
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 346
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 200
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 200
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,197
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,483
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,427
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,493
2. Zmena základného imania +/- 419 7,934
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,714
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,792
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,352
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,352
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 848
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 224
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 94
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 274
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,922
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 58,770
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 63,999
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 57,884
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 161
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 725
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -55
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 4,253
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,031
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,474
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 49,710
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,005
D. Služby (účtová skupina 51) 3,701
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,032
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,700
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 332
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,026
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,026
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 525
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,552
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 469
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 469
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -469
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31410715 DIČ: 2020662479 IČ DPH: SK2020662479
 • Sídlo: RR TRANSACCOUNT, Hlavná 68/194, 90090, Dubová pri Modre
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rudolf Polčic 0 € (0%) Hlavná 68 Dubová pri Modre
  Renáta Polčicová zástupkyňa riaditeľa 0 € (0%) Hlavná 68/194 Dubová 900 90
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.04.2012Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Renáta Polčicová Hlavná 68/194 Dubová 900 90
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68/194 Dubová 900 90 Vznik funkcie: 16.01.2004
   11.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Renáta Badinková Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Badinková - zástupkyňa riaditeľa Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 16.01.2004
   02.04.2004Nové obchodné meno:
   RR TRANSACCOUNT v.o.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 68/194 Dubová pri Modre 900 90
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   grafické práce
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   Noví spoločníci:
   Renáta Badinková Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Renáta Badinková - zástupkyňa riaditeľa Novomestského 13 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 16.01.2004
   01.04.2004Zrušené obchodné meno:
   LESOX v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 68 Dubová pri Modre 900 90
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Polčicová Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   Mária Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68 Dubová pri Modre Vznik funkcie: 11.10.1993 Skončenie funkcie: 15.01.2004
   11.10.1993Nové predmety činnosti:
   píliarske práce - Gáter
   výroba iných výrobkov z dreva
   obchodná činnosť všetkého druhu okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Mária Polčicová Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Polčicová - zástupkyňa riaditeľa Hlavná 68 Dubová pri Modre Vznik funkcie: 11.10.1993 Skončenie funkcie: 15.01.2004
   10.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Vincent Špaček 3001 Modra - Harmonia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vincent Špaček - zástupca riaditeľa 3001 Modra - Harmonia
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   LESOX v.o.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 68 Dubová pri Modre 900 90
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb majitelom lesných poradcov, alebo subjektom hospodáriacim na lesných porastoch
   Noví spoločníci:
   Rudolf Polčic Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Vincent Špaček 3001 Modra - Harmonia
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Rudolf Polčic - riaditeľ Hlavná 68 Dubová pri Modre
   Vincent Špaček - zástupca riaditeľa 3001 Modra - Harmonia