Vytvoriť faktúru

MONTOSTROJ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONTOSTROJ
IČO 31411916
DIČ 2020389976
IČ DPH SK2020389976
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MONTOSTROJ
Poľná 4
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 868 084 €
Zisk 10 731 €
Aktíva 5 393 797 €
Vlastný kapitál 4 037 944 €
Kontaktné informácie
Email montostroj@montostroj.sk
Webová stránka http://www.montostroj.sk
Phone(s) +421245923250, +421245924393
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,144,662
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,853,955
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,499
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,499
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,976,264
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 148,618
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,253,717
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 572,933
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 996
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 875,192
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 875,192
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,285,301
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,209,893
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 479,949
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 297,517
3. Výrobky (123) - /194/ 432,427
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 440,533
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 411,732
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,724
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 407,008
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,541
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 260
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 780
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 780
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 634,095
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,476
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 610,619
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,406
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 508
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,898
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,144,662
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,906,025
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,034,750
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,034,750
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 215,602
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 215,602
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -409,501
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -387,381
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -22,120
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 54,443
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,443
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,731
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,147,576
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 410,641
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,513
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 124,736
12. Odložený daňový záväzok (481A) 283,392
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 660,421
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 508,251
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 508,251
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 65,325
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,955
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,890
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 76,514
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 76,514
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 91,061
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 66,417
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 24,644
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,699,752
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,868,084
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5,612,180
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 87,572
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -114,432
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 237,764
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,805,391
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,255,705
D. Služby (účtová skupina 51) 890,921
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,088,259
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,510,275
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 537,200
4. Sociálne náklady (527, 528) 40,784
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66,598
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 283,668
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 283,668
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 198,519
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 619
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,102
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62,693
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,438,694
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 173
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 120
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 120
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,806
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,960
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,960
O. Kurzové straty (563) 260
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 24,586
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,633
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,060
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 24,329
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 117
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 24,212
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,731
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016