Vytvoriť faktúru

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY
IČO 31412114
DIČ 2020356932
IČ DPH SK2020356932
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY
Pezinská 1098
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 956 321 €
Zisk -164 288 €
Aktíva 11 890 081 €
Vlastný kapitál 5 290 692 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.vsba.sk
Fax(es) 0347723791
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,437,032
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,671,102
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,649,540
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,621,250
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 933,380
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 93,002
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,908
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21,562
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 21,562
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,747,443
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,114,029
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,921,322
4. Zvieratá (124) - /195/ 86
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 192,621
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,451,938
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 197,847
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 197,847
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 599,487
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 214,641
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,888
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 405,075
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 181,476
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,195
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 168,281
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,487
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,751
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7,736
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,437,032
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,120,592
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,004,694
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,004,694
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 185,821
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 201,058
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 200,939
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 119
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -1,012
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -1,012
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,894,319
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,894,319
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -164,288
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,299,198
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33,123
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33,123
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,863,337
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 664,123
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 664,123
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,192,814
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,536
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 690
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,174
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 630
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 630
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 402,108
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 17,242
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 17,242
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,956,321
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,051
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 252,650
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,381,177
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 313,317
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,126
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,114,891
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 500,852
D. Služby (účtová skupina 51) 1,129,366
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,727
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,211
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,935
4. Sociálne náklady (527, 528) 581
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,842
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 75,194
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 75,194
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 323,065
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 396
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,449
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -158,570
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,660
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 604
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 604
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 604
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,328
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 683
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 683
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,632
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,724
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -161,294
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,994
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,994
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -164,288
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2016