Vytvoriť faktúru

CEVASERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CEVASERVIS
IČO 31412670
DIČ 2020387897
IČ DPH SK2020387897
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CEVASERVIS
Cementárska 15
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 021 704 €
Zisk 189 341 €
Aktíva 1 311 894 €
Vlastný kapitál 365 758 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.cevaservis310.sk
Mobile phone(s) +421911717949, +421903464027, +421911146523
Fax(es) 0260252272, 0265934011
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,167,963
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,060,318
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 785,472
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 322,166
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 338,675
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,543
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 98,088
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 274,846
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 660,559
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ -385,713
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,822
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 138
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 138
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,821
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,845
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,845
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,222
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,246
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 50,863
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 30,037
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,826
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,823
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,823
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,167,963
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 555,099
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 361,190
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 361,190
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 97,197
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 97,197
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -92,629
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 960
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -93,589
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 189,341
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 612,864
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 449,211
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 448,245
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 966
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 161,745
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 97,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,704
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,435
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,683
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,923
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,908
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,908
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,021,283
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,021,704
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 176,606
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 369,940
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 474,737
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 421
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 766,071
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 166,411
D. Služby (účtová skupina 51) 352,280
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 72,384
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,539
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,928
4. Sociálne náklady (527, 528) 917
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,713
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 94,521
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 94,521
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 46,276
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -48,463
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59,949
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 255,633
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,855
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,655
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,252
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,252
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 403
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,653
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 239,980
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 50,639
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 50,639
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 189,341
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31412670 DIČ: 2020387897 IČ DPH: SK2020387897
 • Sídlo: CEVASERVIS, Cementárska 15, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Peter Dyba predseda a riaditeľ Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 01.07.2003
  Ing. Pavol Kužma člen Zemplínska 6455/5 Prešov 080 01 20.11.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.08.2010Zrušeny predmety činnosti:
   výroba náhradných dielov, strojárenských výrobkov, výrobných strojov a zariadení
   strojárenská výroba investičných celkov, dopravných zariadení a vzduchotechnického potrubia
   obchodná činnosť vo väzbe na výrobnú činnosť
   výroba plastových okien a dverí a ich montáž
   13.08.2008Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2003
   12.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2003
   29.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kužma - člen Zemplínska 6455/5 Prešov 080 01 Vznik funkcie: 20.11.2007
   28.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Melicherová - člen Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.12.2006
   09.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Katarína Melicherová - člen Palkovičova 13 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.12.2006
   08.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš - člen predstavenstva Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 01.07.2003
   23.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Miklošovič - člen predstavenstva Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2003
   25.09.2003Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - predseda predstavenstva a riaditeľ Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.07.2003
   Rudolf Miklošovič - člen predstavenstva Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.07.2003
   Ing. Milan Mikluš - člen predstavenstva Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 01.07.2003
   24.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba - člen Sama Chalúpku 995/11 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Ľuboš Ivica - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Ľubomír Lohazer - člen Mlynská 1001/5 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   26.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane bytového hospodárstva
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Peter Dyba - člen Sama Chalúpku 995/11 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   25.10.2000Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť konsignačného skladu
   výroba pary
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bauer - člen Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Vladimír Čajkovič - člen Wolkrova 23 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - člen Ružova 9 Stupava
   27.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Vladimír Čajkovič - člen Wolkrova 23 Bratislava
   Ing. Ľuboš Ivica - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Ľubomír Lohazer - člen Mlynská 1001/5 Stupava Skončenie funkcie: 01.07.2003
   Ing. Roman Minarovič - člen Ružova 9 Stupava
   26.07.1999Zrušeny predmety činnosti:
   odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených elektrických zariadeniach (revízie) bez obmedzenia napätia v objektoch triedy "A"
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 8 Stupava
   07.11.1996Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   montáž elektrických zariadení do 1000 V v objektoch "A" triedy, (silnoprúdové a slaboprúdové elektrické rozvody, NN prípojky pre nové odberné miesta, montáž a pripojenie elektr. častí pracovných strojov a spotrebičov s pevným prívodom
   oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A". Odstraňovanie chýb zistených pri periodických revíziach vyhľadávanie a odstraňovanie porúch el. zariadení
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom strojov
   odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených elektrických zariadeniach (revízie) bez obmedzenia napätia v objektoch triedy "A"
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 8 Stupava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   Cementárska 1 Stupava 900 31
   Zrušeny predmety činnosti:
   záručný a pozáručný servis zariadení na výroby tlakového vzduchu
   stredné a generálne opravy zariadení na výrobu tlakového vzduchu, montáž a ich uvádzanie do prevádzky
   iná špecializovaná veľkoobchodná činnosť
   iná špecializovaná maloobchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 7 Stupava
   09.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bauer - člen a výrobný riaditeľ Hrdličkova 6 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič - predseda predstavenstva a generálny Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa - člen a obchodný riaditeľ Budovateľská 7 Stupava
   08.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Balog - podpredseda Budovateľská 7 Stupava
   RNDr. Peter Dyba - člen Kukučinova 10 Stupava
   Ing. Eduard Ryba - predseda Budovateľská 7 Stupava
   26.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Balog - člen Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Ivan Čudrnák - člen Bardošova 25 Bratislava
   Stanislav Moncman - člen Sama Chalupku 995 Stupava
   František Polák - člen Rímska 212 Stupava
   Ladislav Pšenko - člen Budovateľská 961 Stupava
   02.11.1992Nové predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí a ich montáž
   iná špecializovaná veľkoobchodná činnosť
   iná špecializovaná maloobchodná činnosť
   29.04.1992Nové obchodné meno:
   CEVASERVIS a.s.
   Nové sidlo:
   Cementárska 1 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba náhradných dielov, strojárenských výrobkov, výrobných strojov a zariadení
   strojárenská výroba investičných celkov, dopravných zariadení a vzduchotechnického potrubia
   záručný a pozáručný servis zariadení na výroby tlakového vzduchu
   stredné a generálne opravy zariadení na výrobu tlakového vzduchu, montáž a ich uvádzanie do prevádzky
   činnosť konsignačného skladu
   obchodná činnosť vo väzbe na výrobnú činnosť
   výroba pary
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Balog - člen Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Peter Balog - podpredseda Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Ivan Čudrnák - člen Bardošova 25 Bratislava
   RNDr. Peter Dyba - člen Kukučinova 10 Stupava
   Stanislav Moncman - člen Sama Chalupku 995 Stupava
   František Polák - člen Rímska 212 Stupava
   Ladislav Pšenko - člen Budovateľská 961 Stupava
   Ing. Eduard Ryba - predseda Budovateľská 7 Stupava