Vytvoriť faktúru

Záhorácke pekárne a cukrárne - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Záhorácke pekárne a cukrárne
IČO 31412955
DIČ 2020356954
IČ DPH SK2020356954
Dátum vzniku 01 Mája 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Záhorácke pekárne a cukrárne
Cesta Mládeže 12
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 063 476 €
Zisk 82 938 €
Aktíva 1 587 491 €
Vlastný kapitál 206 347 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347722850, 0347722481, 0347741184
Mobile phone(s) 0911742326
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,398,570
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,141,519
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,141,519
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 71,803
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 872,002
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 152,714
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 45,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 256,315
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 99,221
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 98,508
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 713
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 155,450
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 153,477
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,477
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,973
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,644
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 211
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,433
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 736
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 736
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,398,570
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,740
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,407,323
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,407,323
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,162
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,162
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,146
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,146
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,327,217
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,327,217
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,938
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,094,742
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 485,609
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 367,729
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,098
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 36,781
12. Odložený daňový záväzok (481A) 80,001
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 526,303
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 403,170
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,170
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,279
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,830
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,287
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,737
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,191
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,311
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,880
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,639
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 48,088
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 175
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 6,821
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 41,092
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,883,667
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,063,476
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 152,802
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,706,896
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,969
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,786
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 82,527
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,725
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,343
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,959,065
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 130,065
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 820,377
D. Služby (účtová skupina 51) 242,806
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 557,589
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 377,731
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 26,090
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 135,863
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,905
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33,612
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 157,570
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 157,570
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,804
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 309
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,933
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 104,411
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 771,160
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57,813
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 57,813
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86,440
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 57,813
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24,725
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 24,725
O. Kurzové straty (563) 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,818
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,627
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 75,784
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -7,154
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,034
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,938
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
 • IČO:31412955 DIČ: 2020356954 IČ DPH: SK2020356954
 • Sídlo: Záhorácke pekárne a cukrárne, Cesta Mládeže 12, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Iveta Sallemová člen Pračanská 65 Bratislava 831 07 01.07.2004
  Iveta Sameková člen Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 01.09.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lucia Brezinová Sameková - predseda Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 01.09.2013
   23.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Iveta Sameková - člen Na doline 10356/9 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 01.09.2013
   11.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Sallemová - člen Pračanská 65 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 01.07.2004
   12.10.2004Nové predmety činnosti:
   Výroba: pekárskych a cukrárskych výrobkov, doplnkového potravinárskeho sortimentu pre rýchle občerstvenie
   29.11.2002Nové sidlo:
   Cesta Mládeže 12 Malacky 901 01
   30.04.1992Nové obchodné meno:
   Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Balenie potravinárskych výrobkov.
   Predaj výrobkov vrátane vlastných predajní.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo