Vytvoriť faktúru

PIONEER HI-BRED Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PIONEER HI-BRED Slovensko
IČO 31417884
DIČ 2020362124
IČ DPH SK2020362124
Dátum vzniku 21 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIONEER HI-BRED Slovensko
Mlynská 2A/4629
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 525 986 €
Zisk -25 082 €
Aktíva 3 701 206 €
Vlastný kapitál 3 409 500 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245923081, 0245924966, 0315527067, 0315527070, 0315527144
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,524,230
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,464
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,464
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,464
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,443,621
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,088
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,088
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 191,232
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 156,874
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,311
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,563
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,849
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,509
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,249,301
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,249,301
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 69,145
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,019
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 68,126
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,524,230
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,361,336
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 169,289
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 169,289
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 16,933
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 16,933
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,200,196
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,357,276
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -157,080
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,082
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,894
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 105,347
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 95,916
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,148
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,768
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,367
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 64
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 57,547
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,547
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,521,895
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,525,986
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,521,895
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,091
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,500,576
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 407,842
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 104,677
D. Služby (účtová skupina 51) 740,695
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 237,805
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 171,355
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 62,457
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,993
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 990
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,136
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,136
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,431
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,410
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 268,681
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,480
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 65
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 65
XII. Kurzové zisky (663) 2,415
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,626
O. Kurzové straty (563) 2,531
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,095
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,146
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,264
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 41,346
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 41,346
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,082
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016