Vytvoriť faktúru

MONTANO-FRUIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONTANO-FRUIT
IČO 31419259
DIČ 2020359979
IČ DPH SK2020359979
Dátum vzniku 19 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONTANO-FRUIT
Domovina 53
90081
Šenkvice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 144 294 €
Zisk -12 289 €
Vlastný kapitál 365 704 €
Kontaktné informácie
Email montanof@stonline.sk
Phone(s) 0335545175, 0335545178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 370,530
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,790
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,790
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,909
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 23,464
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,470
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 947
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 322,910
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 82,178
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,911
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 79,267
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 61,224
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,131
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,131
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,554
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -461
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 4,130
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 4,130
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 175,378
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,110
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 142,268
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,830
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,065
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 765
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 370,530
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 327,141
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,696
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 5,696
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 323,775
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 323,775
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,289
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,389
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,324
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,197
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,197
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,511
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,493
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,123
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,065
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,143,187
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,144,294
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 960,402
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 182,785
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,024
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,148,761
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 880,880
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 62,039
D. Služby (účtová skupina 51) 122,705
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 60,119
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 42,959
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,087
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,073
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,864
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,711
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,711
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,780
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,663
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,467
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,563
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,955
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,951
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,940
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,407
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015