Vytvoriť faktúru

TRIOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIOS
IČO 31420451
DIČ 2020362894
IČ DPH SK2020362894
Dátum vzniku 10 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIOS
Drevená 766/1
92400
Galanta
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 710 984 €
Zisk 156 358 €
Aktíva 1 061 879 €
Vlastný kapitál 768 274 €
Kontaktné informácie
Email trios@trios.sk
Phone(s) 0245925334
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,227,145
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 374,814
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 374,814
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 91,224
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 163,009
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 120,581
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 849,743
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 413,798
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 109,643
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,643
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 300,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,051
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,104
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 435,945
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 106,920
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 329,025
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,588
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,588
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,227,145
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 989,270
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,718
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,718
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 824,555
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 824,555
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 156,358
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 237,875
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,658
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,658
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 25,481
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 25,481
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 207,736
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 191,771
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191,771
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,552
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,918
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,860
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,635,634
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,710,984
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,635,634
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,572
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,778
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,507,331
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 434,833
D. Služby (účtová skupina 51) 666,977
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 198,856
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 124,214
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 42,987
4. Sociálne náklady (527, 528) 31,655
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,736
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 88,780
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 88,780
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 35,500
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,649
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 203,653
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 533,824
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 42
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,476
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 459
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 459
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,017
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,434
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 202,219
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 45,861
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 45,861
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 156,358
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015